Общи условия

Фондация Център за енергийна ефективност ЕнЕфект предлага услугите в сайтa "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

ЕнЕфект не носи отговорност за щети, възникнали поради невъзможност да се използва част или цялата система по технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип и др.

ЕнЕфект не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Страните приемат, че ЕнЕфект не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове в сайтa с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и др., както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

Фактът, че сайтовете са свързани с Интернет и трябва да работят в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайтовете няма да бъдат следени и записвани от трети страни.

ЕнЕфект има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите за това.

ЕнЕфект има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага, или да ограничи достъпа до тях за всички или определени потребители.

ЕнЕфект има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на избран потребител без право на преразглеждане.

ЕнЕфект има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на българското законодателство.